Ansøgning

Alle ansøgninger og al dokumentation skal sendes via det digitale ansøgningssystem. Er du allerede oprettet, kan du logge ind her.

Log ind

FONDEN STØTTER
Kunst & Kultur
Viden & Uddannelse
Sociale Indsatser
Støtter ikke
Menu:
  • Kunst & Kultur
  • Viden & Uddannelse
  • Sociale Indsatser
  • Fonden støtter ikke
Kunst & Kultur

Museer, arkæologi og kunstudstillinger
Fonden støtter bevarelse af danske historiske og kulturelle værdier samt formidling af viden om kunst og kultur. Støtte gives til danske museer og tillige museer i tidligere danske områder, hvis disse har fokus på bevarelse af danske kulturminder eller på formidlingen af dansk kultur og den fælles kulturarv. Andre aktører med et tilsvarende formål kan i særlige tilfælde også modtage støtte. Der ydes støtte til etablering af museer, udvidelse og renovering af bygninger, etablering og organisering af samlinger, anskaffelser til samlinger, arkæologiske undersøgelser, bevaringsarbejder, forskning, udgivelse af publikationer, specialudstillinger m.v.

Fonden lægger vægt på at støtte bæredygtige, professionelt drevne institutioner, der har national betydning, et højt kvalitetsniveau, en klar strategi og et fokuseret mål.

Koncerter
Fonden støtter initiativer og arrangementer, der kan højne kvaliteten af musikudøvelse i Danmark. Støtten ydes hovedsagelig til opførelse af klassisk og ny kompositionsmusik, men rytmisk musik kan også modtage støtte. Kvaliteten er afgørende for Fondens beslutning om støtte.

Fonden bevilliger som hovedregel kun støtte til danske ensembler, musikere og komponister. Koncerter i udlandet kan dog støttes, når formålet er at præsentere dansk musik eller danske musikere. Der gives kun undtagelsesvis støtte til udenlandske musikeres koncerter i Danmark, og kun når det har en særlig betydning for dansk musikliv.

Særligt betydningsfulde undervisningstilbud, fx afholdelse af masterclasses støttes også. Fonden støtter kun amatørarrangementer i begrænset omfang.

Musikudgivelser
Fonden støtter produktion og udgivelse af betydningsfuld ny dansk kompositionsmusik – som indspilning eller partitur. Udenlandsk musik kan også opnå støtte, hvis den fremføres af danske musikere. Udgivelse af partiturer med ældre dansk musik kan støttes, når udgivelsen har almen interesse, og en anvendelig udgave ikke er tilgængelig.

Instrumentudlån
Fonden udlåner kvalitetsinstrumenter til unge talentfulde musikere med et stort udviklingspotentiale. Til dette formål råder Fonden over en række strygere og enkelte flygler, som udlånes i en tidsbegrænset periode. Fonden kan i særlige tilfælde supplere sin samling af gamle mesterinstrumenter med en nyerhvervelse og udlåne instrumentet til en ung musiker med talent på internationalt niveau.

For at komme i betragtning skal ansøger være under uddannelse ved et anerkendt musikkonservatorium eller have afsluttet sin uddannelse inden for de seneste år.

Litteratur
Fonden støtter udgivelse af litteratur, der bidrager til at tilgængeliggøre viden og løfter indsigten i det kulturelle, musiske og humanistiske område. Støtten ydes til udgivelser, der har væsentlige litterære eller videnskabelige kvaliteter og er nationalt betydende. Typisk vil udgivelserne ikke kunne klare sig på markedsvilkår.

Støtten gives til:
• Faglitterære udgivelser inden for det humanistiske og kunstneriske område
• Litterære hovedværker og opslagsværker
• Udgivelse og oversættelse af udenlandsk skøn- og faglitteratur til dansk, når det har væsentlig betydning i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng
• I enkelte tilfælde arbejdslegater til forfattere til udarbejdelse af faglitteratur inden for det humanistiske område

Scenekunst
Fonden støtter scenekunst af høj kvalitet, der bidrager til refleksion og oplevelse gennem eksistentielle fortællinger og æstetiske udtryk. Støtten ydes primært til professionelle aktiviteter inden for dans og musikdramatik.

Støtten gives til:
• Produktioner og forestillinger, der udvikler og formidler scenekunsten i hele landet
• Turnévirksomhed primært i Danmark
• Festivaler, faglige netværk/workshops, residencies og vidensopbygning
• Talentudvikling
• Læringsinitiativer for børn og unge, der med udgangspunkt i professionel scenekunst øger interessen for og kendskabet til scenekunst

Fonden kan støtte klassiske og familierettede teateropsætninger.

Kirkelige og religiøse kulturværdier
Fonden støtter bevaring af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion. Støtten ydes til bevaring af bygninger, historisk inventar og kunstværker, som har høj national kulturarvsværdi og et stort behov. Særlig interesse har bevaring af kalkmalerier, anskaffelse og renovering af orgler i kirker samt initiativer, der understøtter et levende musikliv i kirken.

Fonden støtter nyudsmykninger af kirker med udgangspunkt i høj kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet.

Fonden giver ikke tilskud til forkyndelse eller mission.

Download vejledning vedr. ansøgning om støtte til kirker

Bevaring af bygningsværker
Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde er særligt bevaringsværdige. Støtten ydes til bygninger i Danmark og til bygninger i tidligere danske områder, hvis disse er en del af den danske kulturarv. Det er en forudsætning for bevilling, at offentligheden har adgang til bygningsværket.

Viden & Uddannelse

Sygdomsforskning
Nyreforskning: I 2019-2021 har Fonden specielt fokus på nyreforskning. Ansøgningsrunden til denne pulje i 2019 er afsluttet d. 17. juni 2019. Ansøgningsrunden for 2020 åbner i foråret 2020. Opslaget for 2020 er endnu ikke tilgængeligt.

Anden sygdomsforskning: Ansøgninger vedrørende generelle sygdomsforskningsprojekter modtages ikke længere. Ansøgningsfristen var d. 1. oktober 2019 kl. 12.00.

Forskning
Fonden støtter forskning inden for udvalgte fagområder. Støtte gives til forskergrupper, institutioner og i særlige tilfælde enkeltpersoner, som driver forskning på højt kvalificeret niveau. Fonden støtter både specifikke forskningsprojekter og bredere forskningsindsatser.

Studie- og ph.d.-ophold
Fonden støtter rejse-, opholds- og studieudgifter i udlandet for velkvalificerede studerende, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende. Studerende, som har afsluttet deres bacheloruddannelse eller tilsvarende med et særdeles godt resultat, kan også komme i betragtning. Der gives kun støtte til studier uden for landets grænser. Grupperejser, deltagelse i konferencer og lignende støttes ikke.

Studierejser – særligt for musikere og musikstuderende
Fonden ønsker særligt at støtte yngre, velkvalificerede musikeres og musikstuderendes videreuddannelse i udlandet. Der gives støtte til deltagelse i undervisning ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, enetimer hos højt kvalificerede lærere, deltagelse i masterclasses eller konkurrencer af betydning for et videre karriereforløb.

Skoler og universiteter
Fonden støtter i begrænset omfang særlige og ekstraordinære projekter, aktiviteter og anskaffelser, som fremmer kvalificeret undervisning og udvikler rammerne for undervisningen.

Sociale Indsatser

Sociale og humanitære indsatser i Danmark

Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte mennesker i Danmark, og støtter inden for tre fokusområder:
• Velfunderede mindre organisationers sociale indsats på gadeplan for særligt udsatte. Støtten ydes til organisationernes virke og udvikling – i udvalgte tilfælde som flerårige bevillinger
• Udvalgte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte grupper
• Udvalgte professionelle initiativer der forener kunst og kultur på et højt niveau med en social indsats for børn og unge

Internationale humanitære formål
Fonden støtter internationale humanitære formål i form af akut nødhjælp i katastroferamte områder.

Støtter ikke

Etablering og vedligehold af legepladser, forsamlings- og kulturhuse, sportsklubber, foreningslokaler etc.

Studierejser for grupper

Studier i Danmark

Afholdelse af seminarer og konferencer samt deltagelse i samme

Overhead (kun i tilfælde af nyreforskningsprojekter)

Personlige legater til forbedring af egne vilkår

Opførelse eller restaurering af ejendom uden offentlig adgang

BEVILLINGER
Ansøgningsforløb
Udfyldning af det digitale ansøgningsskema
Der findes en række forskellige ansøgningsskemaer i det digitale ansøgningssystem. Der er vigtigt, at du udfylder det rigtige skema, da din ansøgning ellers ikke behandles. Du modtager en kvittering pr. mail, når ansøgningen er modtaget.
Ansøgningen behandles
Alle korrekt udfyldte ansøgninger behandles løbende. Der er ingen ansøgningsfrister.
Du modtager svar
Der går som regel 3-4 måneder, før du kan forvente din sag færdigbehandlet. Du modtager en mail, når der er svar fra Fonden. Det er desværre ikke muligt at få oplyst årsager til et eventuelt afslag.
Den gode ansøgning
Sæt dig ind i Fondens støtteområder

Det allervigtigste, du kan gøre, er at sætte dig ind i, hvad Augustinus Fonden støtter. Du har uden tvivl et rigtigt godt og støtteværdigt projekt, men hvis det ikke falder inden for Fondens bevillingsstrategi, vil du desværre modtage et afslag. Du kan spare både tid og energi ved at orientere dig grundigt, inden du begynder ansøgningsprocessen.

Se støtteområder


Værd at huske
En ansøgning skal altid indeholde en kort, præcis og fyldestgørende projektbeskrivelse samt et separat budget, hvor både indtægter og udgifter fremgår.

Det er ikke længden af din ansøgning, det ansøgte beløb eller mængden af bilag, der afgør om dit projekt modtager støtte. En bevilling afhænger alene af kvaliteten af projektet.

For at Fonden skal kunne vurdere ansøgningen, er det vigtigt, at de nødvendige oplysninger om projektet er tilstede. Har du givet alle de informationer, der efterspørges i ansøgningsskemaet, er du godt dækket ind. Derfor er det en god ide, at du orienterer dig grundigt i ansøgningsskemaet, så du har alle de ønskede dokumenter klar, når du vil indsende ansøgningen.

Det er en fordel at få en udenforstående til at læse din ansøgning igennem, inden du sender den, så du er sikker på, at den er skrevet i et letlæseligt sprog, og at alle de efterspurgte dokumenter er vedhæftet.

Hvis der er større mangler i din ansøgning, vil Fonden som hovedregel ikke kontakte dig, men i stedet sende dig et afslag.

Særligt for studieophold
Hvis du ansøger til et studieophold, er det vigtigt, at du læser vores vejledning før du ansøger.

Digitalt ansøgningssystem

Når du har orienteret dig grundigt i Fondens støttestrategi, kan du begynde ansøgningsforløbet her.

Opret profil

Oplysninger til SKAT

Augustinus Fonden indberetter som hovedregel alle bevillinger til Skat som værende skattepligtige. Det gøres i samme år, som bevillingen gives, uanset om den er udbetalt eller ej.

Undtagelser fra denne regel:

1: Hvis der i bevillingsbrevet står anført, at bevillingsmodtager skal rette henvendelse, når den fulde finansiering er tilvejebragt, vil oplysning til Skat først finde sted, når Augustinus Fonden har modtaget denne henvendelse.

2: Bevillinger, der udbetales over flere år, bliver skatteoplyst i takt med udbetalingerne.

3: Bevillinger til studierejser bliver rapporteret til Skat som værende skattefrie.