Nyreforskning Viden & Uddannelse
Nyreforskning 2020
Nyreforskning i Danmark
2019-2021
Bevillingssum: 20 mio. kr. i 2020

Som en del af Augustinus Fonden treårige pulje til nyreforskning har bestyrelsen uddelt 20 mio. kr. til 17 forskningsprojekter på landets universiteter og hospitaler.
Et forskningsprojekt undersøger for eksempel om en sund Ny Nordisk Nyrediæt både kan forbedre kontrol af affaldsstoffer og livskvaliteten hos nyresyge patienter.

Array

Augustinus Fonden støtter forskning af højeste kvalitet inden for nyresygdomme, og har med en treårig pulje i 2019-2021 afsat midler til at løfte nyreforskningen i Danmark.

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom, og det skønnes, at op mod 10-15% af den voksne befolkning i Danmark har nedsat nyrefunktion.

Alligevel møder nyresygdomme ofte lav bevågenhed i den brede befolkning, ligesom det kan være vanskeligt at rejse midler til finansieringen af forskningsprojekter, trods et stort behov inden for såvel viden om forebyggelse og tidlig indsats som behandling og herunder transplantation. Det er fondens ønske at forskningspuljen kan bidrage til at højne kvaliteten og omfanget af nyreforskningen i Danmark.

Puljen åbnes for ansøgninger igen i foråret 2021.

 

Læs mere om de projekter, der modtog støtte i uddelingsrunden 2020:

750.000 kr. til Louise Havkrog Salomo på Rigshospitalet til færdiggennemførelse af projekt om Ny Nordisk Nyrevenlig Diæt til forebyggelse af fosfatforstyrrelser hos nyresyge.
Forskningsprojektet, der blev støttet som en del af nyrepuljens første år med 1,3 mio. kr., er nu i gang og har netop fået yderligere støtte. Projektet undersøger, om nyrepatienter gennem en spændende og sund kost kan få bedre kontrol med ophobning af affaldsstoffer i kroppen. Kosten er baseret på især vegetabilske næringskilder, og er udviklet i samarbejde med Claus Meyer. I projektet undersøges også effekt på livskvalitet og sygdomsudvikling.

1,5 mio. kr. til Jesper Nørgaard Bech på Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet til forskningsprojekt om diætbehandling af forhøjet blodtryk hos patienter med kronisk nyresygdom.
Blodtrykskontrol kan forebygge tab af nyrefunktion, især blandt patienter med nedsat nyrefunktion. I forskningsprojektet undersøges det indbyrdes samspil mellem elementer i kosten og effekten af simple kostændringer. Formålet er at nedsætte blodtrykket og forbedre rådgivningen af patienter med forhøjet blodtryk.

1,7 mio. kr. til Sarah Kelddal på Aarhus Universitet til identifikation af nye og potentielt bedre måder at forebygge tromboemboliske komplikationer hos patienter med nefrotisk syndrom.
Nefrotisk syndrom er en tilstand med stort proteintab i urinen og væskeophobning i kroppen og den er forbundet med en meget høj forekomst af alvorlige blodpropper i ben og lunger, også hos helt unge mennesker. Forskningsprojektet vil undersøge hvorfor og hvordan man kan afhjælpe dette, og dermed være et skridt på vejen til at etablere evidensbaseret forebyggelse af blodpropper, der ofte er livstruende for patientgruppen.

1,1 mio. kr. til Charlotte Mehlin Sørensen på Københavns Universitet til forskning i glukagons rolle i udviklingen af diabetisk nyresygdom.
Diabetes fører stadig ofte til nyresvigt. Glucagon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, får blodsukkeret til at stige, og i dette studium vil man klarlægge, om glucagon har betydning for udvikling af nyresvigt.

500.000 kr. til Marie Bach Nielsen på Aarhus Universitetshospital til gennemførelse af forskningsprojekt med formålet at belyse, hvorvidt nyresyge har en ændret omsætning i kroppen og forekomst af bivirkninger for tetrahydrocannabinol og cannabidiol i forhold til nyreraske.
Patienter med svært nyresvigt har mange gener, herunder smerter, søvnbesvær og uro i kroppen, og der efterspørges midler, der kan lindre. Cannabinoider kan teoretisk være effektive, men der er brug for forskning, der kan klarlægge omsætning ved forskellige grader af nyresvigt samt effekt og eventuelle bivirkninger.

2,1 mio. kr. til Niels Henrik Buus på Aarhus Universitetshospital til gennemførelse af landsdækkende undersøgelse af hvorvidt ballonudvidelse af forsnævring på nyrepulsårer kan hjælpe på blodtryk og nyrefunktion.
Forsnævring på en nyrepulsåre kan føre til både svær blodtryksforhøjelse og tab af nyrefunktion. Det er muligt under røntgenvejledning at ”udblokke” en forsnævring, men det er usikkert om effekten er stor nok set i forhold til bivirkninger. Det støttede projekt gennemføres nationalt og er randomiseret og blindet med en kontrolgruppe, der senere kan få den aktive behandling. Resultaterne kan gøre denne behandling nyttig internationalt for en nøje karakteriseret patientgruppe.

1,7 mio. kr. til Boye Lagerbon Jensen på Syddansk Universitet til gennemførelse af projekt, der karakteriserer amilorid som et lægemiddel der kan have gunstige effekter på immunsystemet og nyrefunktionen.
Kronisk nyresygdom uanset årsag er ofte fremadskridende med vedvarende tab af nyrefunktion. Amilorid er et kendt lægemiddel der har vist lovende effekter mod væskeophobning i kroppen. I projektet testes både i en musemodel og på patienter, om amilorid kan have gunstige effekter på immunsystemet og nyrefunktionen.

1,7 mio. kr. til Bente Jespersen på Aarhus Universitet til forbedret monitorering af Epstein-Barr virus hos nyretransplanterede patienter og identificering af nye biomarkører til tidlig opsporing af PTLD, svære infektioner og andre kræftformer.
Transplanterede patienter har en øget forekomst af kræft, især lymfomer, og infektioner pga. den nødvendige immundæmpende medicin. Projektets perspektiv er ved påvisning af virusaktivering (Epstein Barr virus) og andre biomarkører fremover at kunne sandsynliggøre ”overimmundæmpning” og dermed forebygge infektioner og kræft samt påvise lymfom tidligt.

1,7 mio. kr. til Mads Hornum på Rigshospitalet til gennemførelse af forskningsprojekt om hjerterytmeforstyrrelser og pludselig hjertedød hos patienter i dialyse.
Hjerterytmeforstyrrelser kan medføre pludselig hjertedød, og er et anseeligt problem blandt dialysepatienter. Det er dårligt belyst i hvor høj grad styring af blodsukker og væsketræk under dialysen har betydning. Studiet gennemføres i samarbejde med hjerte- og hormonspecialister og patienter får indopereret en bærbar registreringsenhed. Derudover gennemføres et registerstudium.

1,5 mio. kr. til Jens Leipziger på Aarhus Universitet til gennemførelse af forskningsprojekt om bikarbonat-behandling for patienter med kronisk nyresvigt.
Kronisk nyresvigt fører til en forsuring af blodet, som kan medføre et hurtigere fald i nyrefunktion og skade knoglerne. Dette kan dog delvist afhjælpes med et bikarbonattilskud. Dette studie sigter efter at udvikle en metode til at finde de kroniske nyresvigtspatienter, som har en gavnlig effekt af behandlingen med bikarbonat.

1 mio. kr. til Martin Tepel på Odense Universitetshospital til identifikation af prognostiske transcript biomarkører for virus-reaktiveringen for cytomegalovirus- og polyoma BK virus-sygdomme efter transplantation.
Nyretransplantation kompliceres ofte med virusinfektioner, og formålet med projektet er at identificere biomarkører, der kan tyde på infektioner mhp. at forebygge disse, som kan føre til dels alvorlig systemsygdom og dels ødelæggelse af den transplanterede nyre. Der er i forvejen etableret en biobank, og der opsamles prøver på alle nyretransplanterede patienter.

1 mio. kr. til Emma Tina Bisgaard Olesen på Københavns Universitet til gennemførelse af forskningsprojekt om nye behandlingsmuligheder ved polycystisk nyresygdom.
Den arvelige polycystiske nyresygdom ADPKD skrider frem med aftagende nyrefunktion. Projektet undersøger i celle- og dyremodel, om et indregistreret svampemiddel kan virke, så cysterne ikke udvikles så voldsomt, hvorved nyrefunktion kan bevares.

1 mio. kr. til Marco Eijken på Aarhus Universitet til gennemførelse af forskningsprojekt, der skal udvikle en behandling af donornyrer, som skal forbedre nyrefunktionen og nyrens overlevelse efter transplantation.
I dette studium med grisen som forsøgsdyr vil et nyt behandlingsprincip mod bindevævsdannelse i nyren, en naturlig activin A hæmmer, blive testet i en opsætning med tilsætning af behandlingen til perfusionsvæsken, mens donornyren er på ”maskinperfusion”. Perspektivet er, at man kan nøjes med at behandle nyren for bedre funktion i modtageren.

1 mio. kr. til Robert Fenton på Aarhus Universitet til gennemførelse af forskningsprojekt om proximale tubulus rolle i kronisk nyresygdom.
Nyrerne består af mange typer celler, og i dette projekt vil man anvende en nyudviklet metode til at spore i dyremodeller hvorfra forskellige proteiner i urinen stammer (bio-orthogonal non-canonical amino acid tagging (BONCAT) proteomics). Herved tænkes det, at man på længere sigt vil kunne udvikle biomarkører og behandlingsstrategier til at undgå kronisk nyresvigt baseret på nyrefysiologi.

750.000 kr. til Bo Madsen på Aalborg Universitetshospital til gennemførelse af forskningsprojekt omhandlende kronisk nedsat nyrefunktion; incidens, prævalens og livstidsrisiko.
Det formodes, at 10-15% af den danske befolkning har nedsat nyrefunktion, men det vides ikke. I forskningsprojektet vil man søge ny viden i danske epidemiologiske data, dvs. bl.a. ud fra laboratoriedata og registrerede diagnoser for at komme dette nærmere.

600.000 kr. til Søren Egstrand på Rigshospitalet til gennemførsel af PhD projekt om det circadiske ur i glandula parathyroidea, herunder avanceret RNA sekventering af kirtlen under kronisk nyresygdom samt behandling med chronoterapi.
Nyresyge har forstyrrelser i kalkstofskiftet med overaktivitet af biskjoldbruskkirtlerne, og det kan føre til knogleafkalkning, forkalkning af blodkar og øget dødelighed. Biskjoldbruskkirtlen ser ud til at have et indbygget biologisk bestemt rytmisk ”ur”, som regulerer cellernes funktion, vækst og hormonproduktion over døgnet, men uret er forstyrret ved nyresvigt. Projektet undersøger de molekylære mekanismer bag denne forstyrrelse.

400.000 kr. til Karl Emil Nelveg-Kristensen på Rigshospitalet til i et bredt nationalt samarbejde at udføre dedikerede epidemioloiske register-baserede undersøgelser samt at etablere et nationalt register for ANCA-associeret vaskulitis med nyreinvolvering.
Ved en sjælden og meget alvorlig nyre-og systemsygdom kaldet ANCA-associeret vaskulitis optræder en voldsom aktivering af immunsystemet, der kan behandles. Rettidig diagnose og udvikling af behandlinger har stor betydning for overlevelse og med hvilken grad af nyrefunktion. Med dette initiativ påbegyndes arbejdet med at etablere et nationalt samarbejde om praksis og forskningsprojekter.

Fakta om Augustinus Fondens støtte til nyreforskning

Puljen slås op en gang årligt, og i 2020 modtog fonden i alt 63 ansøgninger.

Gennem hård prioritering blev udvalgt 17 projekter, der nu kan igangsættes.

Projekterne fordeler sig bredt indenfor behandling, diagnostik, forebyggelse, komplikationer og årsager og er bedømt af fondens udvalg for nyreforskning ud fra kriterierne:

  • Kvalitet og videnskabeligt indhold
  • Forskningsgruppens innovationspotentiale, gennemslagskraft, publikationer, samarbejdspartnere, m.v.
  • Gennemførlighed
  • Klinisk/samfundsmæssigt potentiale og værdi

Alle ansøgninger vurderes af fondens bedømmelsesudvalg for nyreforskning. Læs om dem her