Ansøgning

Augustinus Fonden har i efteråret 2023 fået ny ansøgningsportal, og den gamle ansøgningsportal er nu lukket.  Hvis du har haft en aktiv ansøgning eller bevilling i den gamle ansøgningsportal, er den nu blevet overført til den nye ansøgningsportal. Du vil  i starten af oktober modtage en mail med information om, hvad du skal gøre, for at logge på den nye ansøgningsportal og se din ansøgning eller bevilling. 

Hvis du har spørgsmål  i relation til overflytning af den ansøgning/bevilling, er du velkommen til at kontakte os på  

Hvis du oplever tekniske udfordringer, så kontakt  

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på som ansøger og bevillingsmodtager her. 

Augustinus Fonden modtager hvert år mere end 4.000 ansøgninger til små og store projekter i hele landet.

Hvis du er i tvivl om dit projekt falder indenfor fondens støtte, kan du læse mere om fondens strategi, dykke ned i vejledninger for de enkelte støtteområder under 'Fonden støtter' eller se eksempler på støttede projekter.

Det er vigtigt, at du bruger god tid på at orientere dig her på siden, inden du går videre til ansøgningsportalen. Det gør ansøgningsprocessen lettere.

Du er velkommen til at kontakte fonden, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Gå til ansøgningsportalen her

FONDEN STØTTER
Kunst & Kultur
Viden & Uddannelse
Sociale Indsatser
Støtter ikke
Menu:
  • Kunst & Kultur
  • Viden & Uddannelse
  • Sociale Indsatser
  • Fonden støtter ikke
Kunst & Kultur

Museer
Fonden støtter danske museer, der sikrer, at vores fælles kulturarv bevares, aktiveres og udvikles, så den fortsat kan opleves som relevant og vedkommende for et bredt publikum.
Fonden støtter museer og museumsopgaver af national betydning inden for kunst-, kultur- og naturhistorien.

Fonden støtter:
• Samlingsvaretagelse
• Forskning
• Formidling
• Bygnings- og anlægsopgaver

Fonden lægger vægt på at støtte bæredygtige, professionelt drevne institutioner med en klar strategi og en ambition om at nå et mangfoldigt publikum. Støtten gives til projekter, hvis indhold er centralt for museets samlings- og ansvarsområde og som har et højt kvalitetsniveau.
Fonden ser positivt på tværgående samarbejder mellem museerne.

Se vejledning til museumsprojekter her

Se eksempel på fondens støtte til erhvervelser og samlingsvaretagelse her

For ansøgninger til museumsområdet skal du anvende ansøgningsskemaet: Museer, formidlingscentre, kulturarv

Formidlingscentre
Fonden støtter fagligt velfunderede formidlings- og videnspædagogiske centre, der sikrer formidling og udvikling af viden på tekniske, historiske, natur- og naturvidenskabelige områder, så områderne opleves vedkommende og relevante. Fonden støtter centre af national betydning, der varetager faglige formidlingsopgaver og formidler til et bredt publikum.

Støtten gives til:
• Formidling, inkl. udvikling af skoletjeneste og undervisningsforløb
• Bygnings- og anlægsopgaver
• Særlige forskningsprojekter, der udarbejdes i samarbejde med vidensinstitutioner.

For ansøgninger til formidlingscentre skal du anvende ansøgningsskemaet: Museer, formidlingscentre, kulturarv

Bevaring af bygningsværker

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie eller på anden måde har national betydning.

Støtten ydes til:

• Bevaring af fredede bygninger af høj national kulturarvsværdi. Kun i særlige tilfælde kan bevaringsværdige bygninger komme i betragtning, hvis bygningens funktion hører under de kulturelle formål, der i øvrigt er omfattet af fondens støtteområder.

• Bevaring af kulturværdier i tilknytning til vand- og vindmøller med høj national kulturarvsværdi, lokal forankring og udtalt behov.

Det er en forudsætning for bevilling, at offentligheden har adgang til bygningsværket.

Fonden behandler ansøgninger på mølleområdet to gange årligt.
• Ansøgninger modtaget inden 1. juni kan forvente svar ultimo september
• Ansøgninger modtaget inden 1. november kan forvente svar primo marts

Se vejledning til mølleansøgninger her

For ansøgninger til dette støtteområde skal du anvende ansøgningsskemaet: Bevaring af bygningsværker 

Kirkelige og religiøse kulturværdier
Fonden støtter bevaring af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion, som et bidrag til at sikre den nationale kulturarv, der findes i kirker landet over. Støtten ydes til bevaring af bygninger, historisk inventar og kunstværker, som har høj national kulturarvsværdi og et stort behov. Fonden understøtter desuden et levende musikliv i landets kirker.

Fonden støtter:
• Bevaring med særligt fokus på restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.
• Renovering af eksisterende orgler og anskaffelser af nye orgler i kirker med et levende musikliv.
• Nyudsmykninger af kirkerum med udgangspunkt i høj kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet.

Fonden giver ikke tilskud til forkyndelse eller mission.

Behandlingstid og -svar
Fonden behandler ansøgninger på kirkeområdet to gange årligt.

• Ansøgninger modtaget inden 17. marts kan forvente svar primo juni
• Ansøgninger modtaget inden 15. september kan forvente svar primo december

Se vejledning til kirkeansøgninger her

Se eksempel på fondens støtte til kirkeområdet her

For ansøgninger til dette støtteområde skal du anvende ansøgningsskemaet: Kirker

Musik
Fonden støtter dansk musikliv, som er en betydningsfuld del af dansk kulturarv og identitet. Fokus er på projekter af høj kvalitet og højt kunstnerisk niveau.

Fonden ønsker at bidrage til et levende musikliv over hele Danmark og understøtte talent, nyskabelse og kunstnerisk kvalitet, der sikrer musikkens aktualitet og fremtid.

Det primære genrefokus er klassisk musik, men også initiativer inden for rytmisk musik, herunder jazz og folkemusik, kan komme i betragtning.

Fonden støtter:
• Musikkens Fødekæde: Talenternes vej fra tidlig undervisning til international debut. Børn og unges fællesskaber omkring musik af høj kvalitet.
• Festivaler og Koncerter: Formidling af musik ved festivaler og koncerter.
• Musikkens Nyskabelse: Projekter inden for udvikling, nyskabelse og komposition samt danske musikere med internationalt potentiale.
• Musikkens Fundament: Indsatser der styrker musikken gennem forskning, analyse, formidling, musikudgivelser og fondens samling af mesterinstrumenter.

Fonden har en særlig opmærksomhed rettet mod initiativer, der sigter mod at nå et bredt publikum.

Se vejledning til musikansøgninger her

For ansøgninger til dette støtteområde skal du anvende ansøgningsskemaet: Musik 

Mesterinstrumenter
Fonden udlåner kvalitetsinstrumenter til unge talentfulde musikere med et stort udviklingspotentiale. Til dette formål råder Fonden over en række strygere og enkelte flygler, som udlånes i en tidsbegrænset periode.

Fonden kan i særlige tilfælde supplere sin samling af gamle mesterinstrumenter med en nyerhvervelse og udlåne instrumentet til en ung musiker med talent på internationalt niveau.

For at komme i betragtning skal ansøger være under uddannelse ved et anerkendt
musikkonservatorium eller have afsluttet sin uddannelse inden for de seneste år.

Læs mere om ansøgningsprocessen her

For ansøgninger til udlån af instrumenter skal du anvende ansøgningsskemaet: Lån af musikinstrumenter 

Litteratur
Fonden støtter udgivelse af litteratur, der bidrager til at tilgængeliggøre viden og løfter indsigten i det kulturelle, musiske og humanistiske område.

Støtten ydes til udgivelser, der har væsentlige litterære eller videnskabelige kvaliteter og er nationalt betydende. Typisk vil udgivelserne ikke kunne klare sig på markedsvilkår.

Fonden støtter:
• Faglitterære udgivelser inden for det humanistiske og kunstneriske område
• Litterære hovedværker og opslagsværker
• Udgivelse og oversættelse af udenlandsk skøn- og faglitteratur til dansk, når det har
væsentlig betydning i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng
• I enkelte tilfælde arbejdslegater til forfattere til udarbejdelse af faglitteratur inden for det humanistiske område

Se vejledning til litteraturansøgninger her 

Husk at du skal bruge et særligt budgetskema til litteraturansøgninger, som du finder her under Strategi og vejledning.

For ansøgninger til dette støtteområde skal du anvende ansøgningsskemaet: Litteratur 

Scenekunst
Fonden støtter scenekunst af høj kvalitet, der bidrager til refleksion og oplevelse gennem eksistentielle fortællinger og æstetiske udtryk.

Støtten ydes primært til professionelle aktiviteter inden for dans og musikdramatik.

Fonden støtter:
• Produktioner og forestillinger, der udvikler og formidler scenekunsten i hele landet
• Turnévirksomhed primært i Danmark
• Festivaler, faglige netværk/workshops, residencies og vidensopbygning
• Talentudvikling
• Læringsinitiativer for børn og unge, der med udgangspunkt i professionel scenekunst øger interessen for og kendskabet til scenekunst

Fonden kan støtte klassiske og familierettede teateropsætninger.

Se vejledning til scenekunstansøgninger her

For ansøgninger til dette støtteområde skal du anvende ansøgningsskemaet: Scenekunst 

Billedkunst og kunsthåndværk
Fonden støtter udstillinger af billedkunst og kunsthåndværk af høj kvalitet, som kvalificeret bidrager til kunstoplevelser, der skaber indsigt og indlevelse i samtidens kunstneriske udtryk.

Støtten ydes til kunsthaller og andre udstillingsarrangører, der formidler billedkunst og kunsthåndværk til et bredt publikum i en professionel kunstfaglig kontekst.

Fonden støtter:
• Udstillinger og lignende formidlingsaktiviteter.
• I særlige tilfælde erhvervelser af ny kunst til offentligt tilgængelige bygninger og afgrænsede rum, hvor skitseforslaget på forhånd er kunstfagligt kvalificeret og godkendt af lokale beslutningstagere.

Bemærk at der er ansøgningsfrist onsdag d. 26. juni 2024 for kunsthaller og andre udstillingssteder, der søger om støtte til et samlet udstillingsprogram i 2025. (Ansøgningsfristen i 2023 var d. 29. juni 2023).

Fonden uddeler ikke støtte til individuelle kunstnere i form af produktionsstøtte eller
arbejdslegater.

Se vejledning til ansøgninger inden for kunst her

For ansøgninger til dette støtteområde skal du anvende ansøgningsskemaet: Billedkunst og kunsthåndværk 

Viden & Uddannelse

Sygdomsforskning
Nyreforskning: I 2019-2024 har Fonden specielt fokus på forskning i nyresygdomme. Årets ansøgningsrunde lukkede d. 14. juni 2023 kl. 12.00. Ansøgere kan forvente svar i 4. kvartal 2023. 

Opslag for 2023 kan ses her

14 forskningsprojekter modtog støtte i 2022

Anden sygdomsforskning: Ansøgninger vedrørende generelle sygdomsforskningsprojekter modtages ikke længere. Ansøgningsfristen var d. 1. oktober 2019.

Forskning i kulturarv 

Årets ansøgningsrunde lukkede 15. maj 2023 kl. 12.00. Ansøgere kan forvente svar i 4. kvartal 2023. 

Fonden støtter forskning, der bidrager til bevaring, tilgængeliggørelse og forståelse af vores fælles kulturarv. Fonden har særligt fokus på vidensopbygning inden for de uddelingsområder, som er centrale i fondens filantropiske strategi, når denne forskning bidrager til forståelsen af kulturarv.

Fonden støtter:
• Forskning i kulturarven og kulturarvens bevaring inden for de humanistiske og naturvidenskabelige forskningsfelter.

Støtten kan gives til alle typer af forskningsaktiviteter.

Støtten gives til forskningsprojekter med et højt kvalitetsniveau og en klar formidlingsprofil, hvis indhold er integreret i og strategisk central for forskningsinstitutionen. Fonden ser positivt på ansøgninger om større forskningsprojekter med flere samarbejdspartnere, tværgående samarbejder mellem museer og universiteter samt projekter, der fremmer internationaliseringen af dansk forskning.

Fondens bevillinger gives som udgangspunkt udelukkende til forskningsmiljøer ved dansk forankrede institutioner, universiteter og museer, der driver forskning af høj kvalitet.

Forskning i kulturarv støttes gennem årlige ansøgningsrunder.

11 forskningsprojekter modtog støtte i 2022

Opslag for 2023 kan ses her

Vejledning til forskning i kulturarv kan ses her

 

Studie- og ph.d.-ophold
Fonden støtter rejse-, opholds- og studieudgifter i udlandet for velkvalificerede studerende, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende. Studerende, som har afsluttet deres bacheloruddannelse eller tilsvarende med et særdeles godt resultat, kan også komme i betragtning. Der gives kun støtte til studier uden for landets grænser. Grupperejser, deltagelse i konferencer og lignende støttes ikke.

Se vejledning til studieansøgninger her

Se eksempel på studieophold her 

For ansøgninger til studieophold skal du anvende ansøgningsskemaet: Studierejse og ph.d.-ophold

Studierejser – særligt for musikere og musikstuderende
Fonden ønsker særligt at støtte yngre, velkvalificerede musikeres og musikstuderendes videreuddannelse i udlandet. Der gives støtte til deltagelse i undervisning ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, enetimer hos højt kvalificerede lærere, deltagelse i masterclasses eller konkurrencer af betydning for et videre karriereforløb.

For ansøgninger til studieophold skal du anvende ansøgningsskemaet: Studierejse og ph.d.-ophold

Sociale Indsatser

Sociale og humanitære indsatser i Danmark

Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte voksne i hele Danmark:

Fonden støtter:

• Velfunderede foreninger og civilsamfundsorganisationers sociale indsats på gadeplan for særligt udsatte voksne.

• Professionelle civilsamfundsorganisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte voksne.

• Initiativer der forener kunst og kultur på et højt niveau med en social indsats for udsatte voksne.

Indsatser, der inkluderer børnene til de særligt udsatte voksne, kan også komme i betragtning.

Se vejledning til sociale projekter her

For ansøgninger til dette støtteområde skal du anvende ansøgningsskemaet: Sociale indsatser i Danmark 

Internationale humanitære formål
Fonden støtter internationale humanitære formål i form af akut nødhjælp i katastroferamte områder. Fonden har i perioden 2024-26 prioriteret sin støtte til internationale humanitære formål gennem aftaler med fem humanitære organisationer, som opererer i katastrofeområder.

Se mere om fondens støtte til internationale formål

Der kan i perioden ikke søges støtte til formålet fra andre parter.

Støtter ikke

Etablering og vedligehold af legepladser, forsamlings- og kulturhuse, sportsklubber, foreningslokaler etc.

Studierejser for grupper

Studier i Danmark

Afholdelse af seminarer og konferencer samt deltagelse i samme

Personlige legater til forbedring af egne vilkår

Opførelse eller restaurering af ejendom uden offentlig adgang

Ansøgningsrejsen
Indsend ansøgning
Fonden har 15 støtteområder beskrevet i strategien.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt falder inden for fondens formål eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fonden.
Vælg det rigtig ansøgningsskema i ansøgningssystemet. Du modtager en kvittering pr. mail, når ansøgningen er registreret.
Ansøgningen behandles
Ansøgninger behandles typisk løbende og på visse områder er der ansøgningsfrister.
En typisk ansøgning bliver gennemgået i sekretariatet, sendes til vurdering hos ekstern rådgiver og bliver til sidst sendt til beslutning hos fondens bestyrelse.
Du modtager svar
Der går som regel 3-4 måneder, før du kan forvente din ansøgning færdigbehandlet. Du modtager en mail, når der er svar fra fonden.
Alle fondens uddelinger oplyses på hjemmesiden.
Den gode ansøgning
Gode råd til ansøgningsprocessen

Læs gerne nærmere om fondens filantropiske strategi og find relevante ansøgningsvejledninger her på siden under Fonden støtter. 


Værd at huske

En ansøgning skal altid indeholde en kort, præcis og fyldestgørende projektbeskrivelse samt et separat budget, hvor både indtægter og udgifter fremgår.

Det er ikke længden af din ansøgning eller mængden af bilag, der afgør om dit projekt modtager støtte. En bevilling afhænger alene af kvaliteten af projektet.

For at fonden skal kunne vurdere ansøgningen, er det vigtigt, at de nødvendige oplysninger om projektet er til stede. Har du givet alle de informationer, der efterspørges, er du godt dækket ind.

Derfor er det en god ide, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet, så du har alle de ønskede dokumenter klar, når du vil indsende ansøgningen.

Det kan være en fordel at få en udenforstående til at læse din ansøgning igennem, inden du sender den, så du er sikker på, at den er præcis og letforståelig, og at alle de efterspurgte dokumenter er vedhæftet.

Hvis der er større mangler i din ansøgning, vil fonden som hovedregel ikke kontakte dig, men i stedet sende dig et afslag.

Særligt for studieophold
Før du søger til et studieophold, er det vigtigt, at du læser vejledningen.

UDDELINGER

Her fremgår fondens samlede uddelinger gennem de seneste 3 år:

Uddelinger 2022

Uddelinger 2021

Uddelinger 2020

 

Oplysninger til SKAT

Augustinus Fonden rapporterer alle bevillinger til SKAT. Rapporteringen sker i forbindelse med bevillingen.

 

Undtagelser fra denne regel:

1.Såfremt bevillingen er betinget, vil rapportering til SKAT først finde sted, når betingelserne er opfyldt og Augustinus Fonden er bekendt hermed.

2.Bevillinger, der udbetales over flere år, bliver beskattet i takt med udbetalingerne.

Privatlivspolitik
Privatlivspolitik for ansøgere

Augustinus Fonden indsamler, registrerer og behandler personoplysninger som i behandlingen af en ansøgning. Fonden er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, og vi sikrer, at de oplysninger, du har sendt til os, behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere om privatlivspolitikken