Ansøgning

Alle ansøgninger og al dokumentation skal sendes via det digitale ansøgningssystem. Er du allerede oprettet, kan du logge ind her.

Log ind

FONDEN STØTTER
Kunst & Kultur
Viden & Uddannelse
Sociale Indsatser
Støtter ikke
Menu:
  • Kunst & Kultur
  • Viden & Uddannelse
  • Sociale Indsatser
  • Fonden støtter ikke
Kunst & Kultur

Museer, arkæologi og kunstudstillinger
Fonden støtter bevarelse af danske historiske og kulturelle værdier samt formidling af viden om kunst og kultur. Støtte gives til danske museer og tillige museer i tidligere danske områder, hvis disse har fokus på bevarelse af danske kulturminder eller på formidlingen af dansk kultur og den fælles kulturarv. Andre aktører med et tilsvarende formål kan i særlige tilfælde også modtage støtte. Der ydes støtte til etablering af museer, udvidelse og renovering af bygninger, etablering og organisering af samlinger, anskaffelser til samlinger, arkæologiske undersøgelser, bevaringsarbejder, forskning, udgivelse af publikationer, specialudstillinger m.v.

Fonden lægger vægt på at støtte bæredygtige, professionelt drevne institutioner, der har national betydning, et højt kvalitetsniveau, en klar strategi og et fokuseret mål.

Koncerter
Fonden støtter initiativer og arrangementer, der kan højne kvaliteten af musikudøvelse i Danmark. Støtten ydes hovedsagelig til opførelse af klassisk og ny kompositionsmusik, men rytmisk musik kan også modtage støtte. Kvaliteten er afgørende for Fondens beslutning om støtte.

Fonden bevilliger som hovedregel kun støtte til danske ensembler, musikere og komponister. Koncerter i udlandet kan dog støttes, når formålet er at præsentere dansk musik eller danske musikere. Der gives kun undtagelsesvis støtte til udenlandske musikeres koncerter i Danmark, og kun når det har en særlig betydning for dansk musikliv.

Særligt betydningsfulde undervisningstilbud, fx afholdelse af masterclasses støttes også. Fonden støtter kun amatørarrangementer i begrænset omfang.

Musikudgivelser
Fonden støtter produktion og udgivelse af betydningsfuld ny dansk kompositionsmusik – som indspilning eller partitur. Udenlandsk musik kan også opnå støtte, hvis den fremføres af danske musikere. Udgivelse af indspilninger og partiturer med ældre dansk musik kan støttes, når udgivelsen har almen interesse, og en anvendelig udgave ikke er tilgængelig.

Instrumentudlån
Fonden udlåner kvalitetsinstrumenter til unge talentfulde musikere med et stort udviklingspotentiale. Til dette formål råder Fonden over en række strygere og enkelte flygler, som udlånes i en tidsbegrænset periode. Fonden kan i særlige tilfælde supplere sin samling af gamle mesterinstrumenter med en nyerhvervelse og udlåne instrumentet til en ung musiker med talent på internationalt niveau.

For at komme i betragtning skal ansøger være under uddannelse ved et anerkendt musikkonservatorium eller have afsluttet sin uddannelse inden for de seneste år.

Litteratur
Fonden støtter udgivelse af både skøn- og faglitteratur. Støtten gives til udgivelser, der har litterære eller videnskabelige kvaliteter. Typisk vil værket henvende sig til en begrænset læserkreds, så udgivelsen ikke kan bære sig selv økonomisk.

Der kan gives støtte til udgivelse af udenlandske bøger og tidsskrifter oversat til dansk, når de har en væsentlig betydning i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng.

Scenekunst
Fonden støtter scenekunst og prioriterer i særlig grad dans og musikdramatik. Kvaliteten er afgørende for Fondens beslutning om støtte.

Kirkelige og religiøse kulturværdier
Fonden støtter bevaring af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion. Støtten ydes til bevaring af bygninger, inventar og kunstværker, som har almen og betydelig kulturel værdi. Særlig interesse har bevaring af kalkmalerier samt anskaffelse og renovering af orgler i kirker. Fonden støtter udgivelse af kirkelige og religiøse skrifter, hvis de har en kulturel eller videnskabelig værdi.

Fonden giver ikke tilskud til forkyndelse eller mission.

Bevaring af bygningsværker
Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde er særligt bevaringsværdige. Støtten ydes til bygninger i Danmark og til bygninger i tidligere danske områder, hvis disse er en del af den danske kulturarv. Det er en forudsætning for bevilling, at offentligheden har adgang til bygningsværket.

Viden & Uddannelse

Sygdomsforskning
Fonden støtter forskning i alle arter af sygdomme, når det på grund af deres udbredelse og konsekvenser er af almen interesse at forebygge og helbrede dem. Støtten kan ydes til organisationer, foreninger, institutioner og enkeltpersoner, som enten udøver forskning eller understøtter forskningsprogrammer. Støtte gives kun til organisationer m.v., hvis arbejde er kendt eller vurderes som seriøst og effektivt. Der gives sædvanligvis ikke støtte til foreninger af pårørende m.v., hvis formål alene er at yde gensidig personlig støtte eller udbrede kendskabet til en sygdom.

Forskning
Fonden støtter forskning inden for udvalgte fagområder. Støtte gives til forskergrupper, institutioner og i særlige tilfælde enkeltpersoner, som driver forskning på højt kvalificeret niveau. Fonden støtter både specifikke forskningsprojekter og bredere forskningsindsatser.

Studierejser
Fonden støtter rejse-, opholds- og studieudgifter i udlandet for velkvalificerede studerende, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende. Studerende, som har afsluttet deres bacheloruddannelse eller tilsvarende med et særdeles godt resultat, kan også komme i betragtning. Der gives kun støtte til studier uden for landets grænser. Grupperejser, deltagelse i konferencer og lignende støttes ikke.

Det er vigtigt, at du læser vores vejledning inden du ansøger til et studieophold.

Studierejser – særligt for musikere og musikstuderende
Fonden ønsker særligt at støtte yngre, velkvalificerede musikeres og musikstuderendes videreuddannelse i udlandet. Der gives støtte til deltagelse i undervisning ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, enetimer hos højt kvalificerede lærere, deltagelse i masterclasses eller konkurrencer af betydning for et videre karriereforløb.

Skoler og universiteter
Fonden støtter i begrænset omfang særlige og ekstraordinære projekter, aktiviteter og anskaffelser, som fremmer kvalificeret undervisning og udvikler rammerne for undervisningen.

Sociale Indsatser

Sociale og humanitære indsatser i Danmark
I Danmark støtter fonden sociale og humanitære indsatser, der retter sig mod socialt belastede problemområder. Indsatsen kan være rettet mod særlige befolkningsgrupper og specifikke projekter. Bevillinger tildeles organisationer og foreninger, hvis virksomhed er kendt for eller vurderes at være seriøs, effektiv og upolitisk.

Internationale humanitære formål
Fonden støtter internationale humanitære formål både i form af nødhjælp og mere langsigtede bistandsindsatser. Det er en forudsætning for bevilling, at formålet sigter mod forbedring af levevilkår, der er væsentligt dårligere end den gennemsnitlige standard i det omgivende samfund eller så dårlige, at de må betegnes som nød. Bevillinger tildeles organisationer og foreninger, hvis virksomhed er kendt for eller vurderes at være seriøs, effektiv og upolitisk.

Støtter ikke

Etablering og vedligehold af legepladser, forsamlings- og kulturhuse, sportsklubber, foreningslokaler etc.

Studierejser for grupper

Studier i Danmark

Deltagelse i konferencer

Overhead

Personlige legater til forbedring af egne vilkår

Opførelse eller restaurering af ejendom uden offentlig adgang

Ansøgningsforløb
Udfyldning af det digitale ansøgningsskema
Der findes fem forskellige ansøgningsskemaer i det digitale ansøgningssystem. Der er vigtigt, at du udfylder det rigtige skema, da din ansøgning ellers ikke behandles. Du modtager en kvittering pr. mail, når ansøgningen er modtaget.
Ansøgningen behandles
Alle korrekt udfyldte ansøgninger behandles løbende. Der er ingen ansøgningsfrister.
Du modtager svar
Der går som regel 3-4 måneder, før du kan forvente din sag færdigbehandlet. Du modtager en mail, når der er svar fra Fonden. Det er desværre ikke muligt at få oplyst årsager til et eventuelt afslag.
Den gode ansøgning
Sæt dig ind i Fondens støtteområder

Det allervigtigste, du kan gøre, er at sætte dig ind i, hvad Augustinus Fonden støtter. Du har uden tvivl et rigtigt godt og støtteværdigt projekt, men hvis det ikke falder inden for Fondens bevillingsstrategi, vil du desværre modtage et afslag. Du kan spare både tid og energi ved at orientere dig grundigt, inden du begynder ansøgningsprocessen.

Værd at huske
En ansøgning skal altid indeholde en kort, præcis og fyldestgørende projektbeskrivelse samt et separat budget, hvor både indtægter og udgifter fremgår.

Det er ikke længden af din ansøgning, det ansøgte beløb eller mængden af bilag, der afgør om dit projekt modtager støtte. En bevilling afhænger alene af kvaliteten af projektet.

For at Fonden skal kunne vurdere ansøgningen, er det vigtigt, at de nødvendige oplysninger om projektet er tilstede. Har du givet alle de informationer, der efterspørges i ansøgningsskemaet, er du godt dækket ind. Derfor er det en god ide, at du orienterer dig grundigt i ansøgningsskemaet, så du har alle de ønskede dokumenter klar, når du vil indsende ansøgningen.

Det er en fordel at få en udenforstående til at læse din ansøgning igennem, inden du sender den, så du er sikker på, at den er skrevet i et letlæseligt sprog, og at alle de efterspurgte dokumenter er vedhæftet.

Hvis der er større mangler i din ansøgning, vil Fonden som hovedregel ikke kontakte dig, men i stedet sende dig et afslag.

Særligt for studieophold
Hvis du ansøger til et studieophold, er det vigtigt, at du læser vores vejledning før du ansøger.

Digitalt ansøgningssystem

Når du har orienteret dig grundigt i Fondens støttestrategi, kan du begynde ansøgningsforløbet her.

Opret profil

Oplysninger til SKAT

Augustinus Fonden indberetter som hovedregel alle bevillinger til Skat som værende skattepligtige. Det gøres i samme år, som bevillingen gives, uanset om den er udbetalt eller ej.

Undtagelser fra denne regel:

1: Hvis der i bevillingsbrevet står anført, at bevillingsmodtager skal rette henvendelse, når den fulde finansiering er tilvejebragt, vil oplysning til Skat først finde sted, når Augustinus Fonden har modtaget denne henvendelse.

2: Bevillinger, der udbetales over flere år, bliver skatteoplyst i takt med udbetalingerne.

3: Bevillinger til studierejser bliver rapporteret til Skat som værende skattefrie.