Governance

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to primære formål: Filantropiske aktiviteter med udgangspunkt i fondens fundats og formål samt ejer- og investeringsaktiviteter placeret i datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

For at sikre en optimal varetagelse af de to hovedformål er de filantropiske aktiviteter placeret i fonden, mens ejer- og investeringsaktiviteter er placeret i det 100 procent ejede datterselskab Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

Augustinus Fonden er en af Danmarks største kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning og sociale indsatser i Danmark og internationalt.

Chr. Augustinus Fabrikker investerer langsigtet i danske virksomheder og sikrer dermed et løbende afkast af fondens formue.

Augustinus Fonden arbejder derfor som samlet koncern for det danske samfund med udgangspunkt i både filantropiske uddelinger og ejer- og investeringsaktiviteter - med det langsigtede perspektiv som retning for alle aktiviteter.

Bestyrelse

I henhold til fundatsen består Augustinus Fondens bestyrelse af tre medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som medlemmer af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker, hvor de suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmer med investerings- og erhvervskompetencer.

Den daglige ledelse af fonden varetages af den administrerende direktør.

Augustinus Fondens bestyrelse og direktion
FORMAND FOR BESTYRELSEN
Anne Birgitte Gammeljord
BESTYRELSESMEDLEM
Thomas Augustinus
BESTYRELSESMEDLEM
Anders Colding Friis
Direktionen
Adm. direktør
Frank Rechendorff Møller
SÅDAN ARBEJDER FONDEN
Dialog og faglighed

Augustinus Fonden er organiseret med en bestyrelse, direktion og et fondssekretariat. Det er fondens bestyrelse, der har det overordnede ansvar for aktiver og filantropiske aktiviteter i overensstemmelse med fondens fundats og formål. Bestyrelsen beslutter alle fondens uddelinger og varetager den overordnede ledelse. Fondens direktion og sekretariat bistår bestyrelsen i sagsforberedelsen.

Langsigtet indsats og dialog

I Augustinus Fonden arbejder vi langsigtet baseret på en åben og nysgerrig dialog med vores omverden. Vi møder samarbejdspartnere og ansøgere med tillid og støtter ud fra en faglig vurdering af hvert enkelt projekts kvalitet og betydning for samfundet.

Vi er en dialogorienteret fond, der er lydhør overfor uddelingsområdernes behov.

Augustinus Fonden agerer uafhængig men indgår gerne i samarbejde med andre fonde om bidrag til større projekter.

Faglig vurdering og ekstern rådgivning

Fondens sekretariat rummer specifikke faglige kompetencer inden for væsentlige dele af fondens uddelingsområder. Vi benytter desuden ekstern sagkyndig rådgivning inden for fagområder, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Rådgiverne tegnes af en kreds af uafhængige eksperter med faglig indsigt i uddelingsområderne. Rådgivningen kan være organiseret som midlertidige udvalg, som fast tilknyttede konsulenter eller som ad hoc ydelser. Rådgivningen indgår i sagsforberedelsen forud for bestyrelsens beslutninger.

Fonden samarbejder aktuelt med følgende rådgivere:

MUSIK OG SCENEKUNST

Jens Elvekjær

Professor, klaver
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Medlem af Trio con Brio
Solistklasse, Pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium
Udpegningsperiode 2020-24

Pia Boysen

Chefdirigent ved Det Danske Pigekor
Kunstnerisk leder af Børnekorakademiet
Diplomuddannelse i orgel fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har studeret sang og direktion
Udpegningsperiode 2020-24

Nikolaj Koppel

CCO og co-founder af Podimo
Tidl. underdirektør i Tivoli og kanalredaktør i Danmarks Radio
Solistklasse, Pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Udpegningsperiode 2020-24

Michael Malmgreen

Kgl. Kapelmusicus
Lærer i violin og kammermusik ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium fra 1985
2020-2024

Hans Fagius

Professor i orgel (kunstspil) ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Diplomuddannelse, Organist fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Udpegningsperiode 2019-2024

Anne Middelboe Christensen

Dramaturg og ekstern lektor ved Københavns Universitet
Teater- og danseanmelder ved Dagbladet Information Cand.mag. i dansk og teatervidenskab
Udpegningsperiode 2018-2025
KUNST OG KULTURARV

Michael Andersen

Forsknings- og samlingschef på Nationalmuseet
Cand.mag. i middelalderarkæologi
Udpeget 2018

Ulla Kjær

Seniorforsker i kulturhistorie, billedkunst og arkitektur på Nationalmuseet
Dr.phil. i kunsthistorie
Udpeget 2018

Jens Toftgaard

Kulturarvschef ved Odense Bys Museer
Ph.d. i historie
Udpeget 2020
Suppleres af et team fra Odense Bys Museer

Ulrikke Neergaard

Direktør for KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling
Udpegningsperiode 2020 – 2023
FORSKNING I KULTURARV

Henrik Harnow

Direktør for Museum Odense
Ph.d. i industrihistorie
Udpeget 2021-2023

Felix Riede

Professor i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet
Ph.d. (Cantab) i arkæologi
Udpeget 2021-2023

Mette Sandbye

Professor i fotografistudier, Københavns Universitet
Ph.d. i moderne kultur
Udpeget i 2021-2023

George Hinge

Lektor i klassisk filologi, Aarhus Universitet
Ph.d. i klassisk filologi
Udpeget i 2021-2023

Marianne Holm Pedersen

Seniorforsker, Specialsamlinger, Det Kgl. Bibliotek
Ph.d. i antropologi
Udpeget i 2022-2023
NYREFORSKNING

Bo Feldt-Rasmussen

Udvalgsformand 2019 + 2021 + 2023
Professor, overlæge, dr.med. Rigshospitalet og Københavns Universitet
Udpegningsperiode 2019-2024

Bente Jespersen

Udvalgsformand 2020 + 2022
Professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
Udpegningsperiode 2019-2024

Anne-Lise Kamper

Overlæge, dr.med. Rigshospitalet
Udpegningsperiode 2019-2024

Henrik Birn

Professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
Udpegningsperiode 2019-2024

Per Svenningsen

Professor, dr.med., Ph.d., Syddansk Universitet
Udpegningsperiode 2022-2024
GOD FONDSLEDELSE

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse.

AUGUSTINUS FONDENS POLITIK FOR DATAETIK

Indledende bemærkninger

Augustinus Fonden følger de til enhver tid gældende bestemmelser om beskyttelse og behandling af personoplysninger. Vores gældende privatlivspolitikker kan findes her. Fondens politik for anvendelse af cookies kan også findes på hjemmesiden.

Den stigende anvendelse og udveksling af data, som følge af den teknologiske udvikling, medfører, at vi i tillæg hertil har fastlagt nedennævnte principper for, hvordan vi etisk ansvarligt håndterer de data, vi indsamler, anvender, videregiver, opbevarer m.v. i forbindelse med vores arbejde med behandling af modtagne henvendelser, herunder fra ansøgere, uddelinger, deltagelse i projekter, indkøb af instrumenter og tjenesteydelser m.v.

Politikken vil blive evalueret og opdateret løbende for at sikre, at den tager højde for den teknologiske udvikling, gældende retsregler, fordele og ulemper ved anvendelsen af data m.v.

Principper for fondens politik for dataetik

Beskyttelse af personoplysninger er en gennemgående prioritering i AF, og det afspejles i vores processer og danner grundlaget for valg af løsninger m.v. Ved vores behandling af data sikrer vi efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler. Alle medarbejdere i AF, som har adgang til personoplysninger og/eller fortrolige oplysninger, har underskrevet en erklæring om tavshedspligt.

-Vi indhenter kun de data, som vi anser for nødvendige for løsningen af den konkrete opgave. Vi sørger for at beskytte personhenførbare og fortrolige data behørigt, og for ikke at opbevare dem længere end nødvendigt og alene med henblik på et specifikt og legitimt formål.

-Vi er åbne om vores strategi og værdier samt om rammerne for tildeling af vores bevillinger. Vi prioriterer åbenhed om de udfordringer, der måtte være i forhold til håndtering af data for at forbedre vores sagsgange m.v

-Vi videregiver kun ansøgernes data til myndighederne, hvis vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen eller en retsafgørelse.

-Vi har etableret systemer med henblik på at forhindre misbrug af de data, vi opbevarer, og vi har etableret relevante procedurer i tilfælde af datalækage.

-Vi er i forbindelse med vores arbejde med behandlingen af modtagne data opmærksomme på fake-news og vores forpligtelse til ikke at medvirke til, at urigtige oplysninger deles eller udbredes, herunder når vi kommunikerer på tjenester på internettet.

-Ved indkøb af ny teknologi, ændring i dataanvendelsen eller i eksisterende processer, inddrages dataetiske aspekter. Vi anvender p.t. ikke AI eller andre algoritmer til behandling af ansøgninger. AF’s ansøgere kan have tillid til, at alle afslag og bevillinger besluttes af fysiske personer.

-Vi udarbejder til internt brug analyser og understøttende statistik med henblik på opfølgning og udvikling af vores arbejde. I det omfang vi deler sådant materiale eksternt, sker det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne politik for dataetik er godkendt af AF’s bestyrelse og senest revideret den 2. maj 2023.