Governance

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to primære formål: virksomhedsdrift og støtte af almennyttige formål. For at sikre en optimal varetagelse af disse to hovedformål er Fondens almennyttige aktiviteter placeret i selve Fonden, mens Fondens erhvervs- og investeringsaktiviteter hovedsageligt er placeret i Fondens 100 procent ejede holdingselskab: Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

I henhold til fundatsen består Fondens bestyrelse af tre medlemmer. Fondens bestyrelsesmedlemmer er samtidigt valgt som medlemmer af bestyrelsen i Fondens holdingselskab, hvor de suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmer med investerings- og erhvervskompetencer.

Til den daglige ledelse af Fonden er ansat en direktion bestående af den administrerende direktør og fondsdirektøren.

Denne governancestruktur sikrer en kvalificeret og kompetent ledelse af den samlede koncerns almennyttige og erhvervsmæssige aktiviteter.

Koncernoversigten kan hentes her

AKTIVT EJERSKAB
Deltagelse og
løbende dialog

Augustinus Fonden varetager et aktivt ejerskab i Fondens datterselskaber, ved at medlemmer af bestyrelsen og/eller direktionen i Chr. Augustinus Fabrikker Akts. varetager bestyrelses- og bestyrelsesformandsposter i datterselskaberne.

I de associerede selskaber, hvor Fonden besidder mellem 20 og 50 procent af aktiekapitalen, udøves det aktive ejerskab på tilsvarende måde. Fonden har som hovedregel en eller flere repræsentanter siddende i selskabernes bestyrelser og følger løbende med i selskabernes drift.

I en række selskaber råder Fonden over strategiske aktieposter (mellem 10 og 20 procent af aktiekapitalen). I disse selskaber fører Fonden en tæt og regelmæssig dialog med selskabsledelsen og deltager som hovedregel ved personligt fremmøde på generalforsamlingerne.

GOD FONDSLEDELSE

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan Fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

CSR
Indflydelse på samfundet

Koncernen har via de årlige fondsuddelinger, datterselskaberne, de associerede selskaber samt investeringsaktiviteterne en betydelig indflydelse på samfundet. Koncernen ønsker derfor at optræde som en ansvarlig deltager i samfundet.

Da koncernen er bredt sammensat og decentralt organiseret, er der ikke defineret et samlet sæt politikker for samfundsansvar, klimapåvirkninger og menneskerettigheder. Bestyrelserne for de enkelte underkoncerner og datterselskaber i koncernen redegør i de respektive ledelsesberetninger for, hvordan selskaberne varetager deres samfundsansvar.

Det er Fondens målsætning at have begge køn repræsenteret i fondens bestyrelse. Bestyrelsen i Augustinus Fonden består af to mænd og en kvinde.

Det er Fondens målsætning, at minimum 20 % af medlemmerne af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker Akts. er kvinder. Bestyrelsen i Fondens holdingselskab består af tre mænd og en kvinde.

PERSONOPLYSNINGER
Behandling af personoplysninger

Når du ansøger om støtte hos Augustinus Fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema og afgive en række oplysninger, herunder personoplysninger. Fonden foretager en elektronisk registrering af dine oplysninger og bruger dem i behandlingen af din ansøgning.

Fondens registrering og behandling af personoplysninger er underlagt persondataloven.

Dine indtastede oplysninger
Augustinus Fonden bruger dine indtastede oplysninger som grundlag for vurdering af din ansøgning og beslutning om tilsagn eller afslag om støtte til det ansøgte formål samt til offentliggørelse af eventuelle tildelinger.

Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at oplysningerne – herunder de personoplysninger du har angivet i ansøgningen – gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandlingen af din ansøgning og offentliggørelse af eventuelle tildelinger.

Augustinus Fonden videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart ud over, hvad der følger af den offentliggørelse, der fremgår nedenfor. I de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, vil dette dog ske.

Ved tildeling af støtte er Augustinus Fonden efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Indberetningen af tildelt støtte sker på baggrund af CPR-numre eller CVR-numre afhængig af, hvem der skal beskattes af den tildelte støtte.

Fonden benytter endvidere de indtastede oplysninger til at danne statistik på et overordnet niveau om ansøgere, modtagere og tildelt støtte. Statistikken benyttes internt i Augustinus Fonden til sagsbehandlingen samt til ekstern, relevant offentliggørelse i årsrapporter og på Augustinus Fondens hjemmeside.

Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål.

Offentliggørelse
Fonden offentliggør i sin årsberetning eksempler på større bevillinger til institutioner og enkeltpersoner. Du skal derfor ved indsendelsen af ansøgningen give samtykke til, at offentliggørelse af oplysninger om den tildelte støtte og oplysninger om modtageren af støtten kan finde sted.

Fonden offentliggør ikke oplysninger om modtagere af afslag, CPR-numre eller kontooplysninger.

Det er en forudsætning for Augustinus Fondens behandling af din ansøgning, at du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke; dette kan dog betyde, at Augustinus Fonden ikke kan behandle din ansøgning.

Fondens politik for beskyttelse af personoplysninger kan hentes under ‘Download’. Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Augustinus Fonden behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette.

Henvendelse skal i den forbindelse rettes til:
info@augustinusfonden.dk