Governance

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to primære formål: virksomhedsdrift og støtte af almennyttige formål. For at sikre en optimal varetagelse af disse to hovedformål er de almennyttige aktiviteter placeret i selve Fonden, mens erhvervs- og investeringsaktiviteter hovedsageligt er placeret i Fondens 100 procent ejede holdingselskab: Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

I henhold til fundatsen består Augustinus Fondens bestyrelse af tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er samtidig valgt som medlemmer af bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker, hvor de suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmer med investerings- og erhvervskompetencer.

Den daglige ledelse af Fonden varetages af den administrerende direktør.

Denne governancestruktur sikrer en kvalificeret og kompetent ledelse af den samlede koncerns almennyttige og erhvervsmæssige aktiviteter.

Koncernoversigten kan hentes her

GOD FONDSLEDELSE

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan Fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

 

PERSONOPLYSNINGER
Behandling af personoplysninger

Når du ansøger om støtte hos Augustinus Fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema og afgive en række oplysninger, herunder personoplysninger. Fonden foretager en elektronisk registrering af dine oplysninger og bruger dem i behandlingen af din ansøgning.

Fondens registrering og behandling af personoplysninger er underlagt persondataloven.

Dine indtastede oplysninger
Augustinus Fonden bruger dine indtastede oplysninger som grundlag for vurderin

g af din ansøgning og beslutning om tilsagn eller afslag om støtte til det ansøgte formål samt til offentliggørelse af eventuelle tildelinger.

Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at oplysningerne – herunder de personoplysninger du har angivet i ansøgningen – gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandlingen af din ansøgning og offentliggørelse af eventuelle tildelinger.

Augustinus Fonden videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart ud over, hvad der følger af den offentliggørelse, der fremgår nedenfor. I de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, vil dette dog ske.

Ved tildeling af støtte er Augustinus Fonden efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Indberetningen af tildelt støtte sker på baggrund af CPR-numre eller CVR-numre afhængig af, hvem der skal beskattes af den tildelte støtte.

Fonden benytter de indtastede oplysninger til at danne statistik på et overordnet niveau om ansøgere, modtagere og tildelt støtte. Statistikken benyttes internt i Augustinus Fonden til sagsbehandlingen samt til ekstern, relevant offentliggørelse i årsrapporter og på Augustinus Fondens hjemmeside.

Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål.

Offentliggørelse
Fonden offentliggør i sin årsberetning eller på Fondens hjemmeside eksempler på større bevillinger til institutioner og enkeltpersoner. Du skal derfor ved indsendelsen af ansøgningen give samtykke til, at offentliggørelse af oplysninger om den tildelte støtte og oplysninger om modtageren af støtten kan finde sted.

Fonden offentliggør ikke oplysninger om modtagere af afslag, CPR-numre eller kontooplysninger.

Det er en forudsætning for Augustinus Fondens behandling af din ansøgning, at du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke; dette kan dog betyde, at Augustinus Fonden ikke kan behandle din ansøgning.

Fondens politik for beskyttelse af personoplysninger kan hentes under ‘Download’. Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Augustinus Fonden behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette.

Henvendelse skal i den forbindelse rettes til:
info@augustinusfonden.dk