Akutte, længerevarende og glemte kriser udfordrer nødhjælpsarbejdet og øger behovet for forudsigelige og fleksible støttemidler. Derfor har Augustinus Fonden indgået flerårige aftaler med fem humanitære organisationer, som over de næste tre år samlet set vil modtage 75 mio. kroner i støtte. Rammeaftalerne giver de fem organisationer – Læger uden Grænser, DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors Danmark og CARE Danmark – mulighed for hurtigere at kunne sætte målrettet ind, hvor behovet for hjælp er størst.

Klimaforandringer, naturkatastrofer, krige, politiske spændinger og flere mennesker på flugt har øget behovet for akut nødhjælp i hele verden. I dag vurderer FN, at omkring 360 millioner mennesker har brug for humanitær hjælp. Det udfordrer nødhjælpsorganisationerne, som har fået endnu større behov for at kunne handle hurtigt, når en akut krise opstår.

Samtidig er der behov for, at hjælpen er fleksibel, så den kan tilpasses den konkrete situation og dirigeres hen, hvor behovet er størst. Desuden ligger der en stor opgave i at afhjælpe ”glemte kriser”, der er gledet ud af offentlighedens søgelys, og som det derfor kan være svært at indsamle støtte til.

Nye rammeaftaler bygger videre på mangeårig støtte
Augustinus Fonden har gennem en lang årrække støttet humanitære indsatser. I de senere år har fonden øget sit bidrag til akutte kriser fra knap 1,3 mio. kroner i 2018 til 25,5 mio. kroner i 2022. Udviklingen er særligt drevet af uddelinger i forbindelse med Covid-19 og krigen i Ukraine, men også som følge af flere midler til indsatser i f.eks. Afghanistan og det østlige Afrika. Hidtil har støtten primært været bundet op på enkeltstøtte til konkrete projekter. De treårige rammeaftaler er derfor en ny måde for Augustinus Fonden at støtte på, som imødekommer ændrede vilkår og behov.

”Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med de fem organisationer, og det har dannet grundlaget for en dialog om, hvordan Augustinus Fondens støtte kan gøre den største forskel for organisationerne og deres arbejde. Det har været vigtigt for os at sikre en model, der giver organisationerne fuldt mandat til at vurdere, hvor der skal sættes ind med nødhjælp ud fra deres ekspertviden. De fem organisationer repræsenterer forskellige kompetencer og forskellige måder at arbejde på, hvilket sikrer, at midlerne bedst muligt når ud til mennesker i kriseramte områder,” fortæller Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Nytænkning af støtten hilses velkommen af de humanitære organisationer
Netop fleksibiliteten i de nye aftaler – og dermed muligheden for at kunne agere hurtigt ved akutte kriser – fremhæves på tværs af organisationerne som et centralt og afgørende element i de nye aftaler:

Læger uden Grænser modtager 7 mio. kr. i årligt støttebeløb. I alt 21 mio. kr. i 2024-2026

”I Læger uden Grænser oplever vi i disse år, hvordan behovene for humanitær hjælp rundt om i verden vokser. Det kalder på et styrket beredskab i forhold til medicin og lægehjælp til de mange mennesker, som lever midt i kriserne – og til når akutte katastrofer rammer.
Rammeaftalen med Augustinus Fonden er fremsynet og giver os en høj grad af agilitet, så vi hurtigt og effektivt kan få den medicinske nødhjælp frem. Partnerskabet med Augustinus Fonden understøtter desuden Læger uden Grænsers fokus på at hjælpe i alle typer kriser – også dem som ikke er i mediernes søgelys. Derfor sætter vi stor pris på aftalen og den tillid, fonden viser til vores forvaltning af midlerne,” udtaler Malin Palmer, direktør i Læger uden Grænser.

DRC Dansk Flygtningehjælp modtager 5 mio. kr. årligt. I alt 15 mio. kr. i 2024-2026

”Denne støtteaftale kommer på et tidspunkt, hvor behovet for at kunne reagere hurtigt og fleksibelt på flygtningekriser er større end nogensinde. Væbnede konflikter og stadigt hyppigere naturkatastrofer driver ikke bare mennesker på flugt, men ødelægger hele samfund – og nogle gange går det meget hurtigt. Et aktuelt eksempel er de voldsomme oversvømmelser i Libyen, hvor vores lokale medarbejdere lige nu knokler for at sikre husly og beskyttelse til de mange tusinder, der på få sekunder mistede alt i vandmasserne. I sådanne krisesituationer er solide og fleksible midler som dem, Augustinus Fonden har valgt at betro DRC Dansk Flygtningehjælp over en treårig periode, helt afgørende for, at vi kan rykke hurtigt og effektivt ud for at sikre mennesker i nød den rette hjælp i tide,” siger Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Folkekirkens Nødhjælp modtager 5 mio. kr. årligt. I alt 15 mio. kr. i perioden 2024-2026

”Folkekirkens Nødhjælp har i over 100 år hjulpet mennesker i nød verden over. Vi har gjort os mange erfaringer – og ikke mindst at den hurtige indsats med de rette midler er afgørende, når katastrofen rammer – og at enhver humanitær katastrofe kræver både en hurtig og en langsigtet indsats. Med partnerskabet med Augustinus Fonden får vi mulighederne for at træde endnu hurtigere til, når katastrofen rammer – og vi kan investere i genopbygningen af berørte samfund. Det kan have stor betydning for mennesker, der er berørt af krig, og de mange millioner mennesker, der rammes af globale klimaforandringer. Vi er derfor taknemmelige for partnerskabet med Augustinus Fonden,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær hos Folkekirkens Nødhjælp.

Røde Kors Danmark modtager 5 mio. kr. årligt. I alt 15 mio. kr. i perioden 2024-2026

“Aldrig har så mange mennesker haft akut behov for katastrofehjælp som nu. De kommende år vil vi på grund af klimakrisen se endnu flere naturkatastrofer og konflikter, end vi er vant til. Derfor er det en absolut nødvendighed, at Røde Kors er udrustet til at respondere globalt med kort varsel, så vi kan redde flest mulige menneskeliv og hjælpe overlevende på fode igen hurtigst muligt. I Røde Kors er vi stolte over den tillid og opbakning til vores humanitære arbejde, som Augustinus Fonden viser med denne ikke-øremærkede donation. Sådanne flerårige, fleksible aftaler giver Røde Kors mulighed for at handle øjeblikkeligt, når og hvor vi vurderer, behovet er størst. Med denne donation i ryggen kan vores erfarne nødhjælpere straks yde livreddende katastrofehjælp før under og efter akutte såvel som længerevarende og glemte kriser,” fortæller Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors i Danmark.

CARE Danmark modtager 3 mio. kr. årligt. I alt 9 mio. kr. i perioden 2024-2026

”CARE Danmark styrker kvinder i klimakrisens brændpunkter – både med langsigtet bistand og med nødhjælp, når katastroferne rammer. CARE er en del af CARE International, en af verdens største humanitære organisationer. Vi hjælper årligt over 100 millioner mennesker i flere end 100 lande, hvor CARE er til stede. Når katastrofer hærger, bliver hvert eneste sekund, minut og time afgørende for at redde flest mulige menneskeliv. Partnerskabet med Augustinus Fonden giver CARE Danmark mulighed for at yde den første akutte støtte i det øjeblik, katastrofen rammer, mens vi fundraiser for yderligere støtte til de næste kritiske måneder,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær hos CARE Danmark.

 

Fakta

Fondens støtte til humanitære indsatser og de nye flerårige aftaler

• Augustinus Fonden har indgået nye, treårige aftaler om humanitær støtte med Læger uden Grænser, DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors Danmark og CARE Danmark.

• De flerårige aftaler betyder, at hver organisation modtager et fast beløb i støtte hvert år i perioden 2024-2026. Samlet set modtager organisationerne 75 mio. kroner.

• Hidtil har Augustinus Fonden støttet enkeltprojekter baseret på en konkret ansøgning. Den nye form for støtte giver organisationerne mulighed for hurtigt og fleksibelt at kanalisere midlerne hen, hvor der er mest brug for dem – og i den form, der er mest hensigtsmæssig – baseret på organisationernes ekspertviden og tilstedeværelse i kriseramte områder rundt om i verden.

• Organisationerne har inden for aftalen fuldt mandat til at disponere midlerne efter eget skøn og ekspertviden og skal efterfølgende rapportere løbende tilbage til Augustinus Fonden om, hvordan midlerne bliver brugt.

• Humanitær støtte er en del af Augustinus Fondens filantropiske virke, der er baseret på fondens fundats fra 1942.

• I 2022 uddelte Augustinus Fonden i alt 477 mio. kroner. Kunst og kultur var det største uddelingsområde med 353 mio. kroner. Fonden støttede også viden, forskning og uddannelse med 69 mio. kroner. 55 mio. kroner blev givet til sociale indsatser; heraf gik 25,5 mio. kroner til internationale humanitære indsatser.

Fakta

Udvikling i fondens støtte til humanitære indsatser 2018-2022

År Samlet støttebeløb
2018 1,3 mio. kroner
2019 2,8 mio. kroner
2020 22,7 mio. kroner
2021 11,2 mio. kroner
2022 25,5 mio. kroner
Samlet 2018-2022 63,5 mio. kroner